ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΙΝΔΙΚΟΚΑΡΜΙΝΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΑΔΑ: 6ΦΩΒ46907Θ-ΓΒ4

Θέμα: ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΙΝΔΙΚΟΚΑΡΜΙΝΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 14:37:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΩΒ46907Θ-ΓΒ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου