ΧΕ-1851 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΦΗ446907Θ-ΘΜΙ

Θέμα: ΧΕ-1851 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 10:00:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΗ446907Θ-ΘΜΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου