Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 22071/26-10-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ – ΑΔΑ: 6ΧΜ746907Θ-ΟΙ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 22071/26-10-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 08:35:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΜ746907Θ-ΟΙ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου