Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.376/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία MEDICARE HELLAS AE – ΑΔΑ: 6Χ3Ψ46907Θ-Σ2Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.376/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία MEDICARE HELLAS AE
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 08:36:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ3Ψ46907Θ-Σ2Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου