Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.316/2021 Σύμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ . – ΑΔΑ: 6Χ3Δ46907Θ-Ψ57

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.316/2021 Σύμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ .
Ημερομηνία: 11/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:48:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ3Δ46907Θ-Ψ57
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου