Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.321/2021 Π26Θ10 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία MEDICIN Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ – ΑΔΑ: 6ΑΥΣ46907Θ-ΛΝΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.321/2021 Π26Θ10 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία MEDICIN Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ
Ημερομηνία: 13/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 12:38:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΥΣ46907Θ-ΛΝΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου