ΧΕ-1737 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 679Ψ46907Θ-ΜΥΒ

Θέμα: ΧΕ-1737 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 10/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:41:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 679Ψ46907Θ-ΜΥΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου