ΧΕ-1676 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 64ΩΖ46907Θ-ΝΟ7

Θέμα: ΧΕ-1676 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 03/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 09:47:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΩΖ46907Θ-ΝΟ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου