Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ226/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: 64ΩΘ46907Θ-Υ1Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ226/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 17/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2022 09:19:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΩΘ46907Θ-Υ1Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου