Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ51/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝ ΑΝΤΙΔΡ MEDICON HELLAS AE – ΑΔΑ: 60ΡΔ46907Θ-ΖΧΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ51/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝ ΑΝΤΙΔΡ MEDICON HELLAS AE
Ημερομηνία: 04/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 11:44:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΡΔ46907Θ-ΖΧΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου