Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: 60ΗΨ46907Θ-00Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 27/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2022 08:50:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΗΨ46907Θ-00Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου