ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5Χ40 – ΑΔΑ: ΡΨΛΠ46907Θ-45Β

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5Χ40
Ημερομηνία: 27/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2022 14:59:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΛΠ46907Θ-45Β
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου