Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π15/9-6-2022 Θ24 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: Ρ6ΦΞ46907Θ-6Χ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π15/9-6-2022 Θ24 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 26/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 14:47:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΦΞ46907Θ-6Χ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου