Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: Ρ4ΥΗ46907Θ-Χ5Ζ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 14:16:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΥΗ46907Θ-Χ5Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου