Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ28/12-11-2022 Θ35 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΥΡ346907Θ-ΖΚΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ28/12-11-2022 Θ35 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 10:04:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΡ346907Θ-ΖΚΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου