ΧΕ-1529 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΞΓ646907Θ-70Ρ

Θέμα: ΧΕ-1529 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 12:09:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΓ646907Θ-70Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου