ΧΕ-1623 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1675/2021 & ΧΕ 1203/2022 – ΑΔΑ: ΨΞΧΘ46907Θ-ΣΙΠ

Θέμα: ΧΕ-1623 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1675/2021 & ΧΕ 1203/2022
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:10:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧΘ46907Θ-ΣΙΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου