Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.62/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΞ9Α46907Θ-2ΑΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.62/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 12:00:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ9Α46907Θ-2ΑΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου