ΧΕ-1619 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1202/2022 – ΑΔΑ: ΨΒΨΥ46907Θ-ΩΚΒ

Θέμα: ΧΕ-1619 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1202/2022
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:17:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΨΥ46907Θ-ΩΚΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου