Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 11019/1-6-2021 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΨΒΓΓ46907Θ-ΥΜΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 11019/1-6-2021 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2022 12:38:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΓΓ46907Θ-ΥΜΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου