Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ 201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΨΤΡΑ46907Θ-ΜΘΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ 201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 15:12:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΡΑ46907Θ-ΜΘΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου