ΧΕ-1493 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΤΚΞ46907Θ-ΨΜΞ

Θέμα: ΧΕ-1493 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ημερομηνία: 13/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 12:33:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΚΞ46907Θ-ΨΜΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου