ΧΕ-1528 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ BASKET ΓΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΤΑΦ46907Θ-Π0Ψ

Θέμα: ΧΕ-1528 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ BASKET ΓΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:38:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΑΦ46907Θ-Π0Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου