ΧΕ-1636 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΤ3Υ46907Θ-Ξ44

Θέμα: ΧΕ-1636 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:40:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ3Υ46907Θ-Ξ44
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου