Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ377/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΣ9Γ46907Θ-ΝΙ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ377/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 10:13:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ9Γ46907Θ-ΝΙ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου