ΧΕ-1495 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΡΑΤ46907Θ-ΝΜ1

Θέμα: ΧΕ-1495 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ημερομηνία: 13/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 12:34:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΑΤ46907Θ-ΝΜ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου