ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΑΔΑ: ΨΠΤΩ46907Θ-9ΥΨ

Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2022 10:53:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΤΩ46907Θ-9ΥΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου