ΧΕ-1642 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS- CoV -2 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΨΩΚ46907Θ-7ΒΧ

Θέμα: ΧΕ-1642 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS- CoV -2 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:09:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΩΚ46907Θ-7ΒΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου