ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕ ΣΤΟ 1150/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑΣ – ΑΔΑ: ΨΨ0Ψ46907Θ-367

Θέμα: ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕ ΣΤΟ 1150/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑΣ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 09:41:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ0Ψ46907Θ-367
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου