ΧΕ-1511 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΟΒΟ46907Θ-Υ74

Θέμα: ΧΕ-1511 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 08:29:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΒΟ46907Θ-Υ74
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου