Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.267/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΨΟΚΠ46907Θ-6ΜΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.267/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 14:11:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΚΠ46907Θ-6ΜΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου