ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 19 ΧΕΙΡ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: ΨΟ9Ξ46907Θ-ΞΒΝ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 19 ΧΕΙΡ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 08:37:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ9Ξ46907Θ-ΞΒΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου