ΧΕ-1523 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid 19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΨΟ7Φ46907Θ-Ρ06

Θέμα: ΧΕ-1523 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid 19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 08:30:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7Φ46907Θ-Ρ06
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου