ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΗ 2022-2023-2024-2025 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 19 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: ΨΟ0Σ46907Θ-ΝΚΤ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΗ 2022-2023-2024-2025
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 19 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 12:22:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ0Σ46907Θ-ΝΚΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου