ΧΕ-1504 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 793/2020 , ΧΕ 796/2020 & 1707/2020 – ΑΔΑ: ΨΝ7Η46907Θ-8Σ4

Θέμα: ΧΕ-1504 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 793/2020 , ΧΕ 796/2020 & 1707/2020
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:27:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ7Η46907Θ-8Σ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου