ΧΕ-1591 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022 – ΑΔΑ: ΨΜΤΛ46907Θ-8ΗΓ

Θέμα: ΧΕ-1591 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 12:09:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΤΛ46907Θ-8ΗΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου