ΧΕ-1631 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 14/2021 ΕΠΥ 4_2014 D ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ) , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΜΕΥ46907Θ-7Δ8

Θέμα: ΧΕ-1631 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 14/2021 ΕΠΥ 4_2014 D ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ) , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:14:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΕΥ46907Θ-7Δ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου