Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.215/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία Ι Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: ΨΜ8Θ46907Θ-ΦΩΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.215/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Ι Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 14:44:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ8Θ46907Θ-ΦΩΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου