ΧΕ-1589 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 413/2022 & ΧΕ 1176/2022 – ΑΔΑ: ΨΛΤΛ46907Θ-ΠΚ6

Θέμα: ΧΕ-1589 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 413/2022 & ΧΕ 1176/2022
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:39:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΤΛ46907Θ-ΠΚ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου