ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ – ΑΔΑ: ΨΛ1Β46907Θ-ΑΧΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 09:24:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ1Β46907Θ-ΑΧΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου