ΧΕ-1507 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1293/2022 – ΑΔΑ: ΨΚ9Α46907Θ-ΩΦ6

Θέμα: ΧΕ-1507 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1293/2022
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 12:09:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ9Α46907Θ-ΩΦ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου