Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.203/2021 Συμβαση Νοσοκομείου από την εταιρεία PRIVATEREVIEW AE – ΑΔΑ: ΨΗ7Ξ46907Θ-ΩΞ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.203/2021 Συμβαση Νοσοκομείου από την εταιρεία PRIVATEREVIEW AE
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 08:22:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ7Ξ46907Θ-ΩΞ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου