ΧΕ-1611 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ – ACCESS CONTROL " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΗ4246907Θ-Δ6Ο

Θέμα: ΧΕ-1611 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ – ACCESS CONTROL " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:13:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ4246907Θ-Δ6Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου