ΧΕ-1479 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK B 2020 – ΑΔΑ: ΨΓΡΤ46907Θ-4Α8

Θέμα: ΧΕ-1479 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK B 2020
Ημερομηνία: 07/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 14:41:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΡΤ46907Θ-4Α8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου