ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ – ΑΔΑ: ΨΓΧΗ46907Θ-4ΩΦ

Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 11:38:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΧΗ46907Θ-4ΩΦ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου