Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΕΥΟ46907Θ-ΚΜΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2022 14:21:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΥΟ46907Θ-ΚΜΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου