ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 31/01/2023 – ΑΔΑ: ΨΧΤΚ46907Θ-6ΙΖ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 31/01/2023
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 09:46:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΤΚ46907Θ-6ΙΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου