Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 21/13-09-2022(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ – ΑΔΑ: ΨΑΚΡ46907Θ-Σ6Β

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 21/13-09-2022(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 11:49:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΚΡ46907Θ-Σ6Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου