ΧΕ-1628 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 09/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ), ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ7Β146907Θ-Σ7Ψ

Θέμα: ΧΕ-1628 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 09/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ), ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 14:42:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Β146907Θ-Σ7Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου