Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.324/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ – ΑΔΑ: Ψ7ΜΛ46907Θ-ΤΕΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.324/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 10:13:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΜΛ46907Θ-ΤΕΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου